Interná súťaž Tvoríme spolu ďalej! :)

Interná súťaž pre žiakov SZUŠ Ružová 1637 v Žiline a pre členov OZ Klub malých umelcov

Tvoríme spolu ďalej! 🙂

Usporiadateľ: SZUŠ Ružová 1637 v Žiline v spolupráci s OZ Klub malých umelcov

Termín: 30.3.2020-20.4.2020, uzávierka 20.4.2020

Charakter súťaže: súťaž žiakov jednotlivých odborov SZUŠ Ružová 1637 a členov jednotlivých klubov OZ Klub malých umelcov

Poslanie súťaže: motivovať žiakov k tvorivosti a ku kreativite počas obdobia prerušeného vyučovania z dôvodu šírenia koronavírusu

Forma súťaženia: deti  v spolupráci s rodičmi, či staršími súrodencami alebo kamarátmi natočia krátke video podľa zadania jednotlivých odborov, klubov a pošlú ho na KONTAKTY: zilina@umeleckaskola.sk alebo cez WhatsApp 0949701400, pre deti výtvarného odboru, či klubu platí, že vyhotovia fotografiu svojho diela a tú pošlú na zilina@umeleckaskola.sk alebo obratom mailom od výtvarníčky Katky.

Zadanie pre žiakov literárno-dramatického odboru: Predstav sám seba vo vybranej postave (literárnej, filmovej, vymyslenej,…) vrátane kostýmu a samotného predvedenia. Neboj sa ukázať svoj vlastný humor, každý z nich má pre teba veľký zmysel. Pošli video na vyššie uvedené kontakty. Poradkyňou je Mirka, v prípade potreby kontaktovať ju, napíšte na zilina@umeleckaskola.sk a bude vám poskytnutý kontakt na ňu. Kategórie: mladší žiaci – žiaci 1.časti I. stupňa základného štúdia, starší žiaci – žiaci 2.časti I. stupňa základného štúdia.

Zadanie pre žiakov tanečného odboru a klubu:

-pre najmenších (deti MŠ): Zatancuj si ako zajačik :).

-pre starších (pre jednotlivé ročníky): Vytvor z koláže pohybov na fotkách a priloženej hudby svoju vlastnú variáciu, zostavu. Každý ročník dostane koláž fotiek pohybov, hudbu a krátku inštruktáž mailom najneskôr 30.3.2020. Ak niekto mail nedostane, prosím, ohláste sa nám. Variáciu, či zostavu natoč a video pošli na vyššie uvedené kontakty. Poradkyne: pre prípravnú a 1.časť štúdia (do 4.ročníka) Renátka na 0949701400, pre 2.časť a II. stupeň štúdia (od 5.ročníka vyššie) Petra na zilina@umeleckaskola.sk. Kategórie: každý ročník bude vyhodnotený samostatne.

Zadanie pre žiakov výtvarného odboru a klubu: Témou sú Veľkonočné kraslice. Technika: voľná, bližšie inštrukcie dostanete mailom do 30.3.2020. Priprav k nadchádzajúcim veľkonočným sviatkom kraslicu alebo viacero kraslíc podľa svojej fantázie a vkusu. Kraslicu/-e odfotografuj a pošli mailom p. uč. Katke, alebo na zilina@umeleckaskola.sk, poradkyňa Katka Vám na svojom maily zodpovie prípadné otázky. Kategórie: najmladší žiaci – žiaci prípravného štúdia (deti MŠ), mladší žiaci – žiaci 1.časti I. stupňa základného štúdia (1.-4.ročník), starší žiaci – žiaci 2.časti I. stupňa základného štúdia (žiaci od 5.ročníka vyššie).  Okrem našej poroty v tomto prípade bude mať možnosť cez Fb szus.ruzova hlasovať aj verejnosť a prostredníctvom „lajkov“. 🙂

Zadanie pre žiakov hudobného odboru a klubu:  Zaspievaj, či zahraj nám pre radosť na tému Jar prichádza… Pomôžu ti noty, ktoré Vám pošlú Vaši učitelia, ale môžeš si aj vybrať sám ľudovú, či umelú pieseň alebo skladbu. Natoč video ako ju hráš, či spievaš a pošli ho na vyššie uvedené kontakty. Fantázii sa medze nekladú. Kategórie budú rozdelené podľa zameraní na jednotlivé nástroje a spev na najmladší žiaci – žiaci prípravného štúdia (deti MŠ), mladší žiaci – žiaci 1.časti I. stupňa základného štúdia (1.-4.ročník), starší žiaci – žiaci 2.časti I. stupňa základného štúdia (žiaci od 5.ročníka vyššie). Poradkyňou bude Dominika, v prípade potreby ju kontaktovať, napíšte na zilina@umeleckaskola.sk a bude vám poskytnutý kontakt na ňu.

Podmienky súťaže:

 • Do súťaže sa môžu prihlásiť len aktuálni žiaci SZUŠ Ružová 1637, Žilina a aktuálni členovia OZ Klub malých umelcov,
 • Každý do súťaže môže poslať len 1 video/fotografiu súťažnej práce, výnimku tvoria viacodboroví žiaci SZUŠ a členovia OZ, ktorí navštevujú viac odborov, či klubov,
 • Zaslaním súťažnej práce zároveň dávate súhlas k jej zverejneniu, pričom výtvarné diela budú zverejňované všetky na Fb szus.ruzova, aby bolo možné za ne aj hlasovať (špeciálna cena). V prípade ostatných odborov videá zverejňované nebudú, len v prípade víťazných a aj to len po súhlase autora.
 • V prípade výtvarného odboru a klubu bude špeciálna cena venovaná kraslici/-iam s najväčším počtom lajkov v koláži kraslíc zverejnenej na FB szus.ruzova,
 • Porotu tvoria v jednotlivých odboroch pedagógovia SZUŠ Ružová 1637 v kombinácii s lektorom OZ Klub malých umelcov, príp. aj v kombinácii s učiteľom iného odboru.

Vyhodnotenie súťaže: v termíne od 21.4. do 24.4.2020, zverejnenie do 26.4.2020 na Fb szus.ruzova a webstránkach SZUŠ (zilina.umeleckaskola.sk, szusruzova.edupage.org), odovzdanie odmien prebehne po skončení prerušenia vyučovania.

Tešíme sa na Vaše videá a fotografie, deti :).

Kategórie: Aktivity počas roka, Oznamy | Komentáre vypnuté na Interná súťaž Tvoríme spolu ďalej! :)

Vyučovanie aj naďalej prerušené

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Vyučovanie aj naďalej prerušené

Pokračovanie v prerušení vyučovania

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.3.2020 sa vyučovanie prerušuje na školách aj ďalej v období od 16.3. do 27.3.2020. Usmernenie sa vzťahuje na našu SZUŠ i na OZ Klub malých umelcov.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Pokračovanie v prerušení vyučovania

Prerušenie vyučovania v našej SZUŠ

S prihliadnutím na rozhodnutie Krízového štábu mesta Žilina zo dňa 11.3.2020 bude vyučovanie v SZUŠ prerušené predbežne v dňoch 12. a 13.3.2020. Ďakujeme za pochopenie.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Prerušenie vyučovania v našej SZUŠ

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

     V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

 • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
 • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
 • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
 • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

     Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

     Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.
     Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Usmernenie k šíreniu koronavírusu

Termíny táborov :)

Denný tábor „Zázračný svet keramiky“ – 6.7.-10.7.2020,

Pobytový umelecký tábor v Zákopčí, okr. Čadca – 15.8.-22.8.2020.

Viac info na zilina@umeleckaskola.sk

Kategórie: Aktivity počas roka, Oznamy | Komentáre vypnuté na Termíny táborov :)

DOD na Súkromnom tanečnom konzervatóriu v Liptovskom Hrádku

5.2.2020 sme sa zúčastnili krásneho Dňa otvorených dverí na tanečnom konzervatóriu v Liptovskom Hrádku. Ďakujeme za krásne zážitky, srdečnosť a príjemnú atmosféru.

Kategórie: Aktivity počas roka, Oznamy, Tanečný odbor | Komentáre vypnuté na DOD na Súkromnom tanečnom konzervatóriu v Liptovskom Hrádku

Blahoželáme…

Blahoželáme našim žiakom literárno-dramatického odboru, ktorí boli s prednesmi úspešní v školských kolách Hviezdoslavovho Kubína. Zatiaľ vieme o Bianke Mičkovej a Alžbetke Novákovej, ale veríme, že ich bude viac :). Držíme palce a blahoželáme!

Kategórie: Aktivity počas roka, Literárno-dramatický odbor, Naše úspechy, Oznamy | Komentáre vypnuté na Blahoželáme…

Vianoce 2019

V mene kolektívu našej umeleckej školy Vám prajeme krásne vianočné sviatky plné lásky, spokojnosti a porozumenia, a v novom roku veľa zdravia, rodinného šťastia a úspechov. Ďakujeme za Vašu priazeň a spoluprácu. 🙂

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Vianoce 2019

Po návšteve Divadla Štúdio tanca v BB

Včera večer sme sa vrátili opäť plní radosti z pohybu a tanca, skúsenejší o nové zážitky z pohybu a nové pohľady na pohyb, za ktoré ďakujeme „našim“ lektorom z Divadla Štúdia tanca v Banskej Bystrici, menovite Julie, Jasonovi, Laure, Felipemu, Bartoszovi z rôznych kútov Zeme. Workshopy v Divadle Štúdio tanca sú pre nás zakaždým inšpiratívne a motivujúce, aj preto sa na ne vždy veľmi tešíme. Ďakujeme aj za krásny zážitok z predstavenia Číra radosť, ktoré nám dovolilo nahliadnuť do detského sveta čistého, bezprostredného, prirodzeného, plného radosti z jednoduchých a bežných vecí, ako už bolo povedané, čo sa u nás dospelých, žiaľ, postupne stráca… Ešte raz veľké ĎAKUJEME! Fotky nájdete postupne uverejnené na našom fb :).


Kategórie: Aktivity počas roka, Oznamy, Tanečný odbor | Komentáre vypnuté na Po návšteve Divadla Štúdio tanca v BB